Caws Cenarth 4.png

Ynglŷn â Chaws Cenarth

cat_cheese_small.jpg

Mae Caws Cenarth yn un lle y mae’n rhaid i chi ymweld ag ef pan fyddwch yn teithio i orllewin Cymru 

phoneicon.jpg 01239 710 432


Cyfeiriad

Fferm Glyneithinog, Pontseli, Boncath, Sir Gaerfyrddin, SA37 0LH

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr arwyddion o Gastellnewydd Emlyn. Cymerwch y B4332 o Genarth i Foncath, a bydd arwyddion yn Aber-cych i ddangos y ffordd.

Oriau agor

Mae’r Fferm ar agor i ymwelwyr chwe diwrnod yr wythnos rhwng 10am a 5pm. Mae ar gau ar ddydd Sul.

Map


Gweld Caws Cenarth ar fap mwy o faint

f_logo.png Dewch o hyd i ni ar Facebook

twitterlogo.jpg Dilynwch ni ar Twitter

Mae Caws Cenarth yn fusnes teuluol sydd wedi ei sefydlu dros gyfnod o 25 mlynedd. Mae’r fferm, Glyneithinog, yng nghwm hardd a gwyrdd Cwm Cych sydd o fewn 3 milltir i raeadrau enwog Naid yr Eog ar afon Teifi yng Nghenarth. 

Dechreuodd y fferm gynhyrchu caws yn fasnachol yn 1987 ar ôl i gwotâu llaeth gael eu cyflwyno, a oedd yn golygu bod cyfarwyddebau Ewropeaidd llym yn atal ffermydd rhag gwerthu unrhyw laeth a oedd dros ben y cwota. Esgorodd yr anhawster hwnnw ar gyfle, a dechreuodd Thelma gynhyrchu caws Caerffili yr oedd eu rhieni wedi ei dysgu sut i’w wneud. Pan glywodd pobl am y fenter tyfodd y galw am y caws, a chyn pen dim roedd y cosynnau a gâi eu gwneud â llaw i’w gweld ar silffoedd siopau crand Llundain.

Heddiw rydym yn cynhyrchu ystod eang o gawsiau sy’n cynnwys Perl Wen, sef caws meddal â chroen gwyn sy’n debyg i gaws Brie, a Perl Las sy’n gaws glas gwahanol iawn a gaiff ei allforio erbyn hyn i dros bump o wahanol wledydd.

Yr anrhydedd pennaf a ddaeth i’n rhan oedd pan enillodd caws Golden Cenarth, y caiff ei groen ei drin â golchiad, wobr y prif bencampwr yng Ngwobrau Caws Prydain yn 2010. Caiff cosynnau Golden Cenarth eu gwerthu mewn blychau pren, ac er bod y caws yn flasus yn oer mae’n well fyth pan gaiff ei roi yn y ffwrn i bobi ac yna ei weini fel cwrs cyntaf gyda gwahanol fathau o fara ac ati. 

Yn ogystal â’n caws Caerffili gwreiddiol, mae gennym fersiwn o’r caws sydd wedi’i drin â mwg a fersiwn sy’n cynnwys garlleg a pherlysiau. Rydym yn enwog am dorri tir newydd, ac rydym wedi llwyddo i ddatblygu ystod o gawsiau gwych sydd ag amrywiaeth o flasau, sef Tomi Twym (sy’n cynnwys tomatos wedi eu sychu yn yr haul a tsili), Cennin Cenarth (sy’n cynnwys cennin a gwin gwyn) a Brandi Braf (sy’n cynnwys brandi a bricyll).

Rydym ar fin lansio ein caws diweddaraf, sy’n debyg iawn i gaws alpaidd, yn ogystal â chaws cheddar. Cewch wybod mwy gennym cyn bo hir.

Gallwch ein gwylio’n gwneud y caws o’n horiel wylio a’n hamgueddfa, a gallwch flasu’r caws yn rhad ac am ddim yn siop y fferm. Dewch draw i’n gweld ac fe gewch groeso cynnes.

Achrediadau

Wales-True-Taste-LOGO291.jpg  news-british-cheese-award.png  SuperGold10.png   vegi1.jpg   Soil-ass.png  SALSA.jpg  imageGen.jpg  

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg