Caws Teifi 10.png

Ynglŷn â Chaws Teifi

cat_cheese_small.jpg

Caws Teifi yw’r caws llaeth amrwd mwyaf llwyddiannus a wneir â llaw ym Mhrydain

phoneicon.jpg 01239 851 528


Cyfeiriad

Fferm Glynhynod, Llandysul, Ceredigion, SA44 5JY

Cyfarwyddiadau 

Rhowch SA44 5JY yn eich system llywio â lloeren

1 filltir oddi ar yr A486 rhwng Llandysul a Synod Inn ym Mwlch-y-groes. Mae arwyddion brown ar gyfer ymwelwyr i’w gweld yn y pentref. Dilynwch yr arwyddion caws i mewn i iard y fferm.

Oriau agor

Dydd Llun-Dydd Gwener: 10am - 5pm
Dylai grwpiau mawr gysylltu o flaen llaw.
Mae’n hanfodol cadw lle os ydych am wylio caws yn cael ei gynhyrchu yn ystod yr wythnos.
Yr amser gorau i alw heibio yw yn ystod y gaeaf. 

Map


Gweld Caws Teifi ar fap mwy o faint

f_logo.png Dewch o hyd i ni ar Facebook

twitterlogo.jpg Dilynwch ni ar Twitter

Cafodd Caws Teifi ei sefydlu gan John a Patrice Savage-Onstwedder a Paula van Werkhoven a symudodd i Gymru o’u gwlad enedigol, sef yr Iseldiroedd, yn 1981 ac a ddechreuodd gynhyrchu caws yn 1982.

Ar y pryd roedd y cwmni’n un o dri’n unig o gynhyrchwr arloesol a oedd yn cynhyrchu caws â llaw ac a oedd yn arwain y diddordeb o’r newydd a oedd gan bobl mewn dulliau traddodiadol o wneud caws llaeth amrwd yng Nghymru. Roedd Patrice wedi dysgu gwneud caws gyda Mrs Corrie Vermeer, sef y person cyntaf i wneud caws Gouda organig â llaeth amrwd yn Brabant yn yr Iseldiroedd. 

Yn 1984 roeddent yn teimlo’n ddigon hyderus i gymryd rhan mewn amryw gystadlaethau gwneud caws ar lefel leol a chenedlaethol, a chyn bo hir roeddent yn dechrau ennill gwobrau cyntaf a medalau aur yn Sioe Frenhinol Cymru, Sioe Nantwich a Gwobrau Caws Prydain.

Yn 1995 cawsant ganmoliaeth enfawr gan Pavarotti, y tenor byd-enwog a oedd yn hoff iawn o fwyd da. Daeth Caws Teifi yn ffefryn mawr ganddo ar ôl iddo flasu caws Gwymon Teifi yn ei westy pan ddaeth i ganu yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. 

Mae caws ‘Celtic Promise’ y cwmni yn un o ddau’n unig o gawsiau ym Mhrydain sydd wedi ennill gwobr y Prif Bencampwr ddwywaith yng Ngwobrau Caws Prydain – yn 1998 a 2005!

Yna, yn 2009, enillodd caws ‘Saval’ y cwmni y prif anrhydedd ym maes caws llaeth amrwd a wneir â llaw ym Mhrydain, sef Tlws Coffa James Aldridge a sylfaenwyd gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru ar gyfer Caws Llaeth Amrwd Gorau Prydain. Mae’r ffaith bod Caws Teifi wedi ennill cynifer o Fedalau Aur yng Ngwobrau Caws y Byd ac wedi ennill Tlws Coffa Dougal Campbell i Gaws Gorau Cymru bump o weithiau, yn 2000, 2001, 2003, 2004 a 2011, yn golygu mai dyma’r caws llaeth amrwd mwyaf llwyddiannus ym Mhrydain.

Mae John Savage-Onstwedder, un o sylfaenwyr Caws Teifi, yn priodoli llwyddiant y cwmni i ansawdd y llaeth a gaiff ei gynhyrchu gan borfeydd a gwrychoedd gwyrddlas Ceredigion.

“Mewn gwinoedd sy’n wirioneddol dda, ac mewn bwydydd a diodydd eraill hefyd o ran hynny, gallwch flasu’r tir. Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng cymhlethdod a blas y llaeth a gwyrddlesni porfeydd Ceredigion, ac mae hynny’n amlwg yn nyfnder blas y caws, yn enwedig os caiff y caws ei wneud o laeth amrwd nad yw wedi ei basteureiddio. Mae holl faethlonrwydd y llaeth amrwd yn parhau yn y caws. Yn ogystal ag ychwanegu at ddyfnder blas y caws, un o fanteision eraill caws llaeth amrwd yw ei ôl troed carbon. Mae’r broses o wneud caws sydd wedi ei basteureiddio’n defnyddio bron i deirgwaith yn fwy o ynni na’r broses o wneud caws llaeth amrwd. 

Erbyn hyn Caws Teifi yw’r cwmni caws traddodiadol hynaf yng Nghymru a chaiff John Savage-Onstwedder, sef un o’r arloeswyr gwreiddiol, ei ystyried heddiw yn un o hynafgwyr y diwydiant gwneud caws â llaw yng Nghymru. Mae gan y fferm ei siop ei hun, ac o drefnu o flaen llaw gallwch wylio’r caws enwog hwn yn cael ei gynhyrchu yn ystod yr wythnos.

Achrediadau

Wales-True-Taste-LOGO291.jpg  news-british-cheese-award.png  SuperGold10.png  sca-logo.png  

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr


Gweld yr Oriel

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg